Aktualijos Veikla Renginiai Patarimai Pasiūlymai Ataskaitos

Specialiųjų poreikių nustatymas

Spausdinti

Šiame skyrelyje sužinosite:

  • kam ir kaip nustatomi specialieji poreikiai;
  • kokių rūšių specialieji poreikiai gali būti nustatyti neįgaliajam;
  • kokiam terminui nustatomi specialieji poreikiai;
  • kokius dokumentus reikia pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti;
  • kada specialieji poreikiai vertinami pakartotinai;
  • kokia yra sprendimų apskundimo tvarka.

Specialieji poreikiai nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

Specialieji poreikiai nustatomi:

• asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena;

• asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Specialieji poreikiai:

• specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SPS-1);

• specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (SPP-2);

• specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (SPA-3);

• specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (SPT-4).

Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;

vieneriems metams, kai pirmą kartą vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;

trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;

šešeriems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

Pakartotinis specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:

• baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;

• pasikeitus asmens sveikatos būklei;

• asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;

• jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;

• vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus, kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos.

Apskundimo tvarka

Kai asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo dienos.

Kai tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 90 kalendorinių dienų nuo tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos.

Jeigu asmuo, tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT direktoriaus priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo dienos (tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

NDNT, gavusi visus specialiesiems poreikiams pakartotinai vertinti reikiamus dokumentus, asmens specialiuosius poreikius įvertina ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 15 kalendorinių dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimą skundžia asmuo ar tikslines kompensacijas mokanti institucija, NDNT gali pakviesti asmenį ir (ar) tikslines kompensacijas mokančią instituciją dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jeigu kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT gali priimti sprendimą nekeisti NDNT teritorinio skyriaus priimto sprendimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Turite klausimų? Norite papasakoti apie savo organizacijos veiklą? Pasigedote Jums reikalingos informacijos? Ieškote bendraminčių? Norite įdėti skelbimą? Rašykite mums! Laiškų lauksime el.p. info@draugija.lt

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA
Asociacija, kodas 191676690
Saltoniškių g. 29/3, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 275 77 16, Faks. (8 5) 275 77 18

A. s. LT 72 7044 0600 0169 4265 AB SEB bankas, banko kodas 70440

El. paštas: info@draugija.lt