Įdarbinimas subsidijuojant – tai galimybė įdarbinti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus siųstą asmenį, negrąžintinai kompensuojant darbdaviui dalį šio asmens darbo užmokesčio išlaidų.

Įgyvendindami šią priemonę, Jūs ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, o ieškantysis darbo – sau tinkamą darbą, bet ir bus skatinamas tvarus užimtumas, padedantis socialiai pažeidžiamiems asmenims įsilieti į darbo rinką.

Kokių grupių asmenys gali pretenduoti dalyvauti priemonėje?

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šioms grupėms priklausantys Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys:

 1. darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 2. bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 3. bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 4. nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
 5. ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje Užimtumo tarnyboje dienos;
 6. vyresni kaip 50 metų bedarbiai;
 7. asmenys, turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 8. bedarbiai iki 29 metų;
 9. pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantys bedarbiai;
 10. asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

Finansavimo trukmė:

 • iki 6 mėnesių (asmenims, nurodytiems 3–9 punktuose),
 • iki 24 mėnesių (asmenims, nurodytiems 2 ir 10 punktuose) arba
 • neterminuotai per visą darbo laikotarpį (asmenims, nurodytiems 1 punkte).

Kokia galima parama?

Subsidijos dydis priklauso nuo to, kokiai grupei priklausantis asmuo yra įdarbinamas:

 • 50 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3–9 punktuose nurodyti asmenys;
 • 60 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 • 75 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 ir 10 punktuose nurodyti asmenys.

Pasiūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

 • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei Užimtumo tarnybai;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Dokumentai, kurios reikia pateikti aptarnaujančiam skyriui:

 • pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo,
 • pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl priemonės organizavimo?

Užimtumo tarnyba, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl priemonės organizavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl darbo sutarties sudarymo.

Teisės aktai reglamentuojantys įdarbinimo subsidijuojant priemonę:

Išsamią konkrečiai Jūsų situacijai tinkančią informaciją Jums visada suteiks Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė 

 

Informacija parengta pagal Užimtumo tarnybos puslapyje pateiktą informaciją