Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, 2008 metais vienijusi daugiau kaip 34981 fiziškai neįgalių žmonių ir artimųjų. Pagrindinį organizacijos tikslą – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes – įgyvendina LND asocijuotos narės visoje Lietuvoje  bei Lietuvos neįgaliųjų draugijos centras, esantis Vilniuje.

LND pirmininkas Zigmantas Jančauskis teigia, kad organizacija „atlieka svarbią misiją ir su valstybės bei kitomis institucijomis dalinasi didele atsakomybe siekiant, kad neįgalieji taptų visateisiais visuomenės nariais, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos jiems dirbti, turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti, kūrybiškai save išreikšti” .

Konkrečiau kalbant, Lietuvos neįgaliųjų draugija vykdo Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programą, kurioje apibrėžiamos tokios programos sritys kaip reabilitacija ir socialinės paslaugos; aplinkos prieinamumas; ugdymas ir užimtumas bei visuomenės švietimas.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatuose (patvirtintuose  V konferencijos nutarimu 2004 metų gegužės mėn. 11 – 12 d.) išskiriami pagrindiniai organizacijos uždaviniai:

 • Dalyvauti kuriant ir vykdant valstybinę neįgalių žmonių medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos programą, kitas programas, atsižvelgiant  į LND narių poreikius, interesus, galimybes.
 • aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybės. Nevyriausybinėms, privačiomis institucijomis bei tarptautinėmis neįgaliųjų organizacijomis, siekiant visiškos žmonių su negalia socialinės integracijos;
 • siekti įteisinti ir kontroliuoti priemones, kuriomis atsižvelgiama į pasiūlymus tobulinant įstatymus bei organizuojant strategines kampanijas; siekti įtakoti politiką ir priemonių įgyvendinamą Lietuvos ir Europos Sąjungoje bei Europos Ekonominėje Zonoje;
 • dalyvauti socialinių programų ekspertizėse;
 • užmegzti ir palaikyti ryšius su partneriais Lietuvoje ir užsienyje;
 • rengti seminarus, mokymus, konferencijas;
 • leisti mokslinio ir populiaraus turinio periodinius leidinius bei kitas publikacijas;
 • savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse, tirti, analizuoti ir spręsti aktualius neįgaliųjų socialinius klausimus;
 • organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, skatinti ir remti  kūrybines stažuotes užsienyje.

LND veiklos prioritetai

 • Visiškos negalios ir I gr. neįgalieji;
 • Vaikai ir jaunimas su fizine negalia;
 • Provincijoje gyvenantys neįgalieji

Norėdami tapti mūsų draugijos nariais, kreipkitės į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją (ND) (adresus galite rasti nuorodoje asocijuoti nariai)