2015-01-28 Vyriausybės posėdyje pritarta Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos planui, kuriuo siekiama mažinti diskriminaciją, užtikrinant lygias galimybes bei didinti visuomenės sąmoningumą ir pagarbą žmogui.
Plane numatyti įgyvendinti uždaviniai apima visuomenės sąmoningumo nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje didinimą bei asmenų grupių, kurioms reikalinga teisinė apsauga, padėties įvertinimą.
Įgyvendinant šiame plane numatytas priemones, bus siekiama mažinti diskriminaciją labiausiai diskriminuojamų asmenų grupių atžvilgiu įgyvendinant švietėjiškas veiklas, informuojant visuomenė apie lygias galimybes ir nediskriminavimą, didinti gyventojų sąmoningumą, žinant, kur kreiptis dėl diskriminacijos atvejų, kreipiant didelį dėmesį į regionus, kuriuose vis dar mažas informuotumas apie žmogaus teisių gynėjus. Taip pat skatinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje, veiklą.
Tarpinstituciniame veiklos plane numatytas priemones vykdys Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos teisės institutas, Užsienio reikalų ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM bei Lietuvos darbo birža prie SADM.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją