Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC) įgyvendina projektą „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“. Projekto tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, tenkinant specialiuosius neįgaliųjų, turinčių judėjimo, regos ir klausos sutrikimų, poreikius, aprūpinant juos techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP) bei užtikrinant paslaugų prieinamumą ir aukštą jų kokybę visoje Lietuvoje, plėtojant ir kompleksiškai gerinant TPNC padalinių infrastruktūrą.

ES struktūrinių fondų lėšomis numatyta įkurti modernizuotus TPNC teritorinius padalinius septyniuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje ir Telšiuose.

Šiandieną jau galima pasidžiaugti projekto rezultatais – ES lėšomis įsigytas Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Alytaus ir Telšių teritorinių skyrių veiklai reikalingas nekilnojamasis turtas, atliktas šio turto pritaikymas neįgaliesiems aptarnauti bei pastatyti ir pritaikyti nauji pastatai Klaipėdoje ir Panevėžyje. Projekto lėšomis TPNC Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus ir Telšių skyrių veiklai vykdyti įsigyti baldų, sandėliavimo ir TPP pritaikymo neįgaliesiems įrangos bei įrengimų komplektai, kompiuterinė technika. Projekto lėšomis įsigytos dvi transporto priemonės Kauno ir Panevėžio teritorinių skyrių veiklai vykdyti – techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems nuvežti ir nebenaudojamoms parvežti.

Sukūrus modernius skyrius šalies regionuose pagerintas prieinamumas neįgaliesiems iš regionų, nutolusių nuo TPNC, siekiant gauti TPP, informaciją apie techninės pagalbos priemonių naujoves bei aprūpinimo tvarką. TPNC skyrių patalpose sudarytos sąlygos patekti žmonėms, turintiems įvairios negalios. Pagerinus TPNC skyrių infrastruktūrą galima efektyviau išnaudoti turimus resursus. Sukurtos sąlygos leis grąžintas TPP priimti, renovuoti ir pakartotinai naudoti, organizuoti bei atlikti naudojamų priemonių remontą. Įgyvendinus projektą pagerinamos išduodamų priemonių neįgaliesiems parinkimo bei individualaus pritaikymo galimybės, galima efektyviau pritaikyti TPP neįgaliesiems, nes suteikiamos galimybės jas išbandyti vietoje bei apmokyti jomis naudotis. Taip pagerinama teikiamų paslaugų kokybė, kvalifikuotos paslaugos tampa prieinamesnės vartotojams.

Vykdomos techninės pagalbos priemonių apskaitos sistemos modernizavimo ir integracijos į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir priežiūros paslaugos įgalins tvarkyti bendrą išduotų techninės pagalbos priemonių ir gyventojų, kurie naudojasi techninės pagalbos priemonėmis, apskaitą visos šalies mastu, pagerins neįgaliųjų aptarnavimo kokybę bei išplės informacijos prieinamumą.

„Džiaugiamės naujai įkurtais Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritoriniais padaliniais. Dabar galime suteikti geresnes sąlygas neįgaliesiems, užtikrindami jiems paslaugų prieinamumą ir aukštą jų kokybę“, – sakė TPNC direktoriaus pavaduotoja Elena Nekrošaitė.

Projektas „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ Nr. VP3-2.4.-SADM-02-V-03-001 finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: Sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklą „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“. Projektui, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinti skirti asignavimai sudaro 5 137,2 tūkst. Eur (17 737,8 tūkst. Lt).

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro informacija