Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) – viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Šiuo metu vienijame daugiau kaip 29 tūkst. fiziškai neįgalių žmonių ir jų artimųjų. LND vykdo Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą.

Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, suteikti reikalingą informaciją. Jo siekiame kartu – atstovaujamų neįgaliųjų labui išvien dirba tiek LND centras, esantis Vilniuje, tiek LND asocijuotos narės visoje Lietuvoje.
Pagrindiniai mūsų uždaviniai:

• dalyvauti kuriant ir vykdant valstybinę neįgalių žmonių medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos programą, kitas programas, atsižvelgiant į LND narių poreikius, interesus, galimybes.
• aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybių, nevyriausybinėms, privačiomis organizacijomis ir institucijomis bei tarptautinėmis neįgaliųjų organizacijomis, siekiant visiškos žmonių su negalia socialinės integracijos;
• daryti teigiamą įtaką įstatymų ir strategijų priėmimui, dalyvauti kuriant politiką ir įgyvendinant priemones Lietuvos ir Europos Sąjungoje bei Europos Ekonominėje Zonoje;
• rengti seminarus, mokymus, konferencijas;
• savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse tirti, analizuoti ir spręsti aktualius neįgaliųjų socialinius klausimus.
Mūsų prioritetinės grupės – fizinių negalių turintieji, neįgalūs vaikai ir jaunuoliai, atokiau nuo savivaldybių centrų gyvenantys specialiųjų poreikių turintys žmonės, jų artimieji ir šeimos nariai.

Norėdami tapti mūsų organizacijos nariu turėtumėte kreiptis į savo miesto ar rajono Neįgaliųjų draugiją

Įstatai