Apie draugiją

Lietuvos neįgaliujų draugija (LND) – viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Šiuo metu vienijame daugiau kaip 15 tūkst. fizinę negalią turinčių žmonių ir jų artimųjų. LND vykdo Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą.

Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, teikti reikalingą informaciją. Jo siekiame kartu – atstovaujamų neįgaliųjų labui išvien dirba tiek LND centras, esantis Vilniuje, tiek LND asocijuotos narės visoje Lietuvoje.

Pagrindiniai mūsų uždaviniai:

• dalyvauti kuriant ir vykdant valstybinę neįgalių žmonių medicininės, profesinės reabilitacijos, socialinės integracijos programą, kitas programas, atsižvelgiant į LND narių poreikius, interesus, galimybes.
• aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybių, nevyriausybinėms, privačiomis organizacijomis ir institucijomis bei tarptautinėmis neįgaliųjų organizacijomis, siekiant visiškos žmonių su negalia socialinės integracijos;
• daryti teigiamą įtaką įstatymų ir strategijų priėmimui, dalyvauti kuriant politiką ir įgyvendinant priemones Lietuvos ir Europos Sąjungoje bei Europos Ekonominėje Zonoje;
• rengti seminarus, mokymus, konferencijas;
• savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse tirti, analizuoti ir spręsti aktualius neįgaliųjų socialinius klausimus.

Mūsų prioritetinės grupės – fizinių negalių turintieji, vaikai ir jaunuoliai su negalia, atokiau nuo savivaldybių centrų gyvenantys specialiųjų poreikių turintys žmonės, jų artimieji ir šeimos nariai.

Norėdami tapti mūsų organizacijos nariu turėtumėte kreiptis į savo miesto ar rajono Neįgaliųjų draugiją.

xxx

LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Lietuvos neįgaliųjų draugija yra organizacija. Ji vienija žmones su negalia visoje Lietuvoje.

Neįgaliųjų draugijos yra įsikūrusios beveik visuose Lietuvos miestuose. Iš viso jos jungia daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Lietuvos neįgaliųjų draugijos centras yra Vilniuje.

Draugija gina žmonių su negalia teises, teikia jiems informaciją. Organizacijos kituose miestuose teikia žmonėms su negalia reikalingą pagalbą.

Daugiausiai dėmesio skiriame fizinę negalią turintiems žmonėms, taip pat vaikams ir jauniems žmonėms. Siekiame, kad paslaugos pasiektų žmones, kurie gyvena mažuose miesteliuose ir kaimuose.

Jei norite tapti mūsų organizacijos nariu, kreipkitės į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją.