Istorija

Lietuvos neįgaliųjų draugija (buvusi Lietuvos invalidų draugija) įsteigta praėjus keliems mėnesiams po to, kai atsirado Sąjūdis, išvedęs mūsų kraštą į Nepriklausomybės kelią. Tai ne atsitiktinumas ar sutapimas – naujo gyvenimo, laisvės, demokratijos reikalavęs Sąjūdis suteikė drąsos aktyviems negalią turintiems asmenims įkurti draugiją, kuri jiems padėtų siekti lygių galimybių su visais piliečiais. Draugija buvo naujoviška, nes atsirado ne valdžios, o Atgimimo įkvėptų paprastų žmonių iniciatyva. Tuomet nauja buvo ir tai, kad organizacijos vadovu tapo ne valstybės institucijų siūlytas statytinis, kaip buvo įprasta, bet pačių negalią turinčių asmenų išrinktas likimo draugas.

1988 metų rugsėjo 28 –ąją įsteigta Lietuvos neįgaliųjų draugija – tai beveik dviejų dešimtmečių negalią turinčių asmenų judėjimo rezultatas. 1970 –ųjų pabaigoje – 1971-ųjų pradžioje atsirado neįgaliųjų būrelis, kurio pavadinimas buvo simboliškas – „Draugystė“. Po kelerių metų bendravimo jo nariai susitikimams pasirinko Pasvalio rajono gyvenvietę Talačkonius. Tęsdama „Draugystės“ būrelio tradiciją ir gerbdama jo veteranus, LND iki šiol Talačkoniuose kas metai vasarą organizuoja negalią turinčių žmonių susitikimus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos link vedė ir neįgaliųjų sporto klubų atsiradimas. Pirmasis toks klubas irgi vadinosi „Draugystė“.

Steigiamasis Lietuvos neįgaliųjų draugijos suvažiavimas paskelbė tikslą – suburti negalią turinčius asmenis darbinei, visuomeninei bei kultūrinei veiklai, spręsti neįgaliųjų reabilitacijos klausimus, rūpintis jų mokymu, gydymu ir poilsiu. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininku išrinktas žinomas rašytojas Jonas Mačiukevičius. Vėliau LND pirmininkais yra buvę Algimantas Grabauskas, Saulius Šaltenis, Zita Valaitytė, Zigmantas Jančauskis, Jelena Ivančenko. Šiuo metu Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas yra Ignas Mačiukas. 

Nuo veiklos pradžios LND ragino valstybines institucijas priimti neįgaliųjų teisę garantuojančius teisės aktus, siekė, kad negalios žmonės gautų kompensacinės technikos, rūpinosi jų reabilitacija, organizuodavo daug kultūrinių renginių. Tik įsikūrusi Lietuvos neįgaliųjų draugija, matydama didžiulį neįgaliųjų darbinio užimtumo poreikį, mėgino imtis statybų ir organizuoti gamybą, kad įdarbintų neįgaliuosius. Tačiau rinkos ekonomika privertė greitai susivokti ir atsisakyti Draugija per sunkių statybų.

Kai neįgaliųjų reikalų taryba prie vyriausybės nubrėžė prioritetines neįgaliųjų integracijos į visuomenę kryptis, LND ėmėsi nuosekliai įgyvendinti valstybės finansuojamas šešias neįgaliųjų socialinės integracijos ir reabilitacijos programas: neįgaliųjų ugdymo, darbinio užimtumo, aplinkos pritaikymo, neįgaliųjų savarankiško gyvenimo formavimo, informacijos prieinamumo ir komunikacijos bei medicininės reabilitacijos. LND padėjo pritaikyti aukštųjų bei vidurinių mokyklų aplinką neįgaliesiems, rėmė jų studijas, rūpinosi neįgaliųjų profesiniu mokymu ir profesiniu reabilitavimu, Draugijos nariams buvo teikiamos transporto paslaugos, skiriamos lėšos „Bičiulystės“ savaitraščio leidybai. Bendradarbiaudama su miestų ir rajonų savivaldybėmis LND neįgaliesiems pritaikė aplinką ir būstus, steigė Dienos užimtumo ir Savarankiško gyvenimo centrus, kur neįgaliesiems buvo teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Draugija iki šiol organizuoja neįgaliųjų susitikimus įvairių švenčių progomis, sporto varžybas, keliones, skatina meninę kūrybą. Kad dirbtume efektyviai, reguliariai organizuojami mokymai LND skyrių vadovams.

Per pastaruosius metus padaugėjo LND skyrių bei narių, įgyvendinta nemažai finansuotų projektų, palengvinusių šimtų sunkiausią negalią turinčių žmonių gyvenimą, organizuota daugybė renginių, praturtinusių neįgaliuosius dvasiškai, suteikusių jiems naudingų žinių.

Lietuvos neįgaliųjų draugija ir toliau tęsia darbus negalią turinčių asmenų Lietuvoje gyvenimo kokybės gerinimui, lygių teisių užtikrinimui.

xxx

LENGVAI SUPRANTAMA KALBA:

Lietuvos neįgaliųjų draugija įsteigta 1988 metų rugsėjo 28 dieną.

Ji įsteigta tada, kai prasidėjo nepriklausomybės judėjimas – Sąjūdis.

Draugija prasidėjo nuo žmonių su negalia būrelio „Draugystė“.

Jis atsirado 1970 metais.

Žmonės su negalia susirinkdavo į susitikimus.

Būrelio nariai leidė laikraštį. Jį iš pradžių rašė ranka.

Vėliau susikūrė sporto klubas „Draugystė“.

1988 metais įvyko susirinkimas, kuriame įsteigta Lietuvos invalidų draugija.

Vėliau ji pakeitė pavadinimą.

Pirmasis draugijos pirmininkas buvo Jonas Mačiukevičius.

Vėliau draugijos pirmininkais yra buvę Algimantas Grabauskas, Saulius Šaltenis, Zita Valaitytė, Zigmantas Jančauskis, Jelena Ivančenko.

Dabar Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas yra Ignas Mačiukas.

Lietuvos neįgaliųjų draugija rūpinasi žmonių su negalia teisėmis.