Siekiate plėsti verslą steigdami naujas darbo vietas? Siūlome pasinaudoti valstybės teikiama parama naujoms darbo vietoms steigti.

Kokiam tikslui skiriama parama?

  • skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas neįgaliesiems arba pritaikyti esamas darbo vietas prie asmens negalios, įdarbinant juos pagal neterminuotą darbo sutartį;
  • skatinti buvusius bedarbius, pradėjusius savo verslą, pirmą kartą darbo vietą steigti kitam asmeniui įdarbinti.

 Pasiūlymus dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo gali teikti darbdaviai:

  • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  • kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei Užimtumo tarnybai;
  • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;
  • kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;
  • kurių prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, kelių transporto sektoriuje – 100 000 eurų.

Kokios paramos galima tikėtis?

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų).

Kam galima panaudoti valstybės paramos lėšas?

  • Darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
  • Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius darbo vietų steigimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo dienos.

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja:

 

Informacija parengta pagal Užimtumo tarnybos puslapyje pateiktą informaciją